ReadyPlanet.com
dot dot
bulletตัวแทนจำหน่าย
bulletEM คืออะไร ?
bulletเกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?
bulletทำไมต้องใช้ EM ?
bulletEM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM
bulletEM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหาร
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ
bulletการประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง
bulletการใช้ EM กับการปลูกพืช
bulletการใช้ EM กับการปศุสัตว์
bulletการใช้ EM กับการประมง
bulletการใช้ EM กับสิ่งแวดล้อม
bulletคำพิพากษา (ยกฟ้อง)

 

 

 

 

 

               

สวัสดีครับทุกท่าน

มีคนจำนวนไมนอยเขาใจวาสามารถทำ EM ไดดวยตัวเอง และปญหาคือ มักมีการนำไปจำหนายโดยอางวาเปน EM ของแทโดยใชชื่อตางๆ และสุดทายก็นำไปสูปญหาในการใชงาน แลวตอวามาทางบริษัทฯ  

  มีอยูครั้งหนึ่งไดรับการขอรองใหไปชวยแนะนำเรื่อง EM ณ สถานที่แหงหนึ่ง พอไปถึงเจาหนาที่หนางานบอกวา “ตอนนี้ใช EM อยูแลว” ก็เกิดความสงสัยขึ้นมา จึงลองถามถึงวิธีการทำ EM ของเขา เขาก็บอกวา “เอาเศษพืชมาหมักกับกากน้ำตาลก็เปน EM แลว”  ซึ่งผมก็ไดพยายามอธิบายวา “นั่นเปนเพียงน้ำหมักชีวภาพธรรมดาเทานั้น เพราะวา EM ของแทจะตองมาจากจุลินทรียที่บริสุทธิ์” “น้ำหมักชีวภาพทั่วไปทำมาจากกลุมจุลินทรียที่อยูในธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งกลุมที่ดีและไมดีปะปนกันอยู เพียงแตอาจมีกลุมที่ดีมีสวนมากกวากลุมที่ไมดี เพราะฉะนั้นผลจะไมออกมาเต็ม 100 เปอรเซ็นต และถาโชครายก็จะมีผลเสียมากกวา และที่เลวรายคือ ผลเสียนั้นจะไมสงผลออกมาใหเห็นทันทีเมื่อเห็นผลก็ตองใชเวลาในการแกไขอีกนาน”  

พูดกันตรงๆ การผลิต EM นั้นมีขั้นตอนตางๆ ที่ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางเครงครัด และจุลินทรียที่ใชในการผลิต EM ก็ตองเปนจุลินทรียที่บริสุทธิ์ที่มาจากธนาคารจุลินทรีย ซึ่งไดรับการคัดสรรมาอยางดี โดยใชสูตรที่ไดมาจาก ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ ที่เปนสูตรจำเพาะที่ไมสามารถเปดเผยได

แตที่เราไดสอนวิธีการขยายนั้นเปนเพราะตองการที่จะใหผูใชนั้นสามารถใชไดอยางประหยัด ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะตองใชปริมาณที่มาก ไมใชเพื่อใหผูอื่นนำไปขยายเพื่อจำหนายตอไป  และในขั้นตอนขณะที่ขยาย EM นั้นก็จะมีจุลินทรียชนิดตางๆ ที่อยูในธรรมชาติผสมเขามาดวย ซึ่งก็ทำใหความสมดุลของจุลินทรียที่อยูใน EM นั้นเสียไป ทำใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานลดลง

นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำวาตองใชใหหมดภายใน 1 สัปดาห และหามขยายเกิน 3 ครั้ง เพราะโอกาสที่จะเกิดปญหา และใชไมไดประสิทธิภาพตามที่ตองการสูง

จุลินทรียนั้นหากใชอยางถูกตองถูกชนิดจะทำใหทุกสิ่งทุกอยางดีขึ้น แตหากใชผิดวิธี ผิดชนิดจะทำใหเกิดปญหาที่เราไมสามรถแกไขได


                          ดวยความปรารถนาดีจาก อี เอ็ม คิวเซ

 

" EM ไทย โดยคนไทย เพื่อชาติไทย"

 

 

ภาร์วุฒิ  คุณวัฒนภักดี
กรรมการผู้จัดการบริษัท  อี  เอ็ม  คิวเซ  จำกัด

 จุดจำหน่าย EM อื่นๆ
ห้างเดอะมอลล์กรุ๊ป ในแผนกซุปเปอร์ฯ ทุกสาขา (สาขาหัวหมาก, สาขาโฮมเฟรชมาร์ท, สาขาท่าพระ, สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ และสาขานครราชสีมา)
ห้าง THE EMPORIUM และห้าง SIAM PARAGON

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท และสระบุรี 

 

  สนใจสอบถามรายละเอียด หรือจุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม โทร. 0-3636-2111 

สินค้า และผลิตภัณฑ์
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM

EM คืออะไร ?icon

EM  ย่อมาจากคำว่า   Effective  MicroorganismsTM  ซึ่งมีความหมายว่า "กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ"

อ่านต่อ...
เกษตรธรรมชาติคิวเซคืออะไร ?icon

คิวเซ แปลว่าช่วยเหลือโลก   เกษตรธรรมชาติคิวเซ คือการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือโลก

อ่านต่อ...
ทำไมต้องใช้ EM ? icon

การเกษตรก็ใช้วิธีเผา ไถ ตากแดด พ่นสารพิษสารเคมี อันเป็นการทำลายจุลินทรีย์โดยตรง

อ่านต่อ...
EM ขยาย ไม่ใช่หัวเชื้อ EM icon

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีในการใช้  EM  ขออธิบายความแตกต่างระหว่าง EM หัวเชื้อกับ EM ขยาย ดังนี้

อ่านต่อ...
EM ไม่ได้มาจากการหมักเศษอาหารicon
อ่านต่อ...
การประยุกต์ใช้ EM

การประยุกต์ใช้ EMicon

การประยุกต์ใช้ EM
     ในการประยุกต์ใช้จะมี 2 ลักษณะคือ

1. EM แบบน้ำ
2.
EM แบบแห้ง


     การประยุกต์เป็นการทำให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ โดยยึดหลักการธรรมชาติที่ว่า
จุลินทรีย์เป็นผู้แปรสภาพสารอินทรีย์ให้เป็นสารอาหารแก่พืช ดัง นั้นการประยุกต์ที่ดี คือ การหมักอินทรียวัตถุ เช่น วัชพืช มูลสัตว์ ผลไม้ ยอดพืช ปลา หอยเชอรี่ ฯลฯ เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีคุณภาพแก่พืช

อ่านต่อ...
การประยุกต์ใช้ EM แบบน้ำ icon

การใช้ประยุกต์ EM แบบน้ำ เป็นการใช้ EM หัวเชื้อโดยตรง และนำ EM หัวเชื้อ ไปประยุกต์เป็น EM ขยาย, สารขับไล่แมลง, ฮอร์โมน ฯลฯ

อ่านต่อ...
การประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง icon

การประยุกต์ใช้ EM แบบแห้ง  การทำปุ๋ยหมักโบกาฉิมูลสัตว์ โบกาฉิฟาง ปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยหมักดิน และซูเปอร์โบกาฉิ

อ่านต่อ...
การนำ EM ไปใช้ กับการปลูกพืช icon

พืช อาศัยอาหารจากดิน อาหารในดินก็คือ ซากพืช ซากสัตว์ ที่ผ่านการย่อยของจุลินทรีย์แล้ว ดังนั้นแปลงปลูกพืชจะต้องยึดหลัก 3 ประการ

อ่านต่อ...
การใช้ EM กับการปศุสัตว์ icon

ปศุสัตว์ ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม รวมไปถึงการทำฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

อ่านต่อ...
การใช้ EM กับการประมงicon

ประมง การเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตะพาบ รวมถึงสัตว์น้ำทุกประเภท

อ่านต่อ...
การใช้ EM กับสิ่งแวดล้อมicon

สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่น และการกำจัดขยะเปียก

อ่านต่อ...
จุลสาร อี เอ็ม คิวเซ
จุลสารฉบับที่ 47 สิงหาคม 2556
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 46 กรกฎาคม 2556
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 45 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 44 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 43 เมษายน 2556icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 42 มีนาคม 2556icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 41 กุมภาพันธ์ 2556icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 40 มกราคม 2556icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 39 ธันวาคม 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 38 พฤศจิกายน 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 37 ตุลาคม 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 36 กันยายน 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 35 สิงหาคม 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 34 กรกฎาคม 2555
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 33 มิถุนายน 2555
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 32 พฤษภาคม 2555
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 31 เมษายน 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 30 มีนาคม 2555
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 28 มกราคม 2555icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 27 ธันวาคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 26 พฤศจิกายน 2554
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 25 ตุลาคม 2554
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 24 กันยายน 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 23 สิงหาคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 22 กรกฏาคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 21 มิุถุนายน 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 20 พฤษภาคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 19 เมษายน 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 18 มีนาคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 16 มกราคม 2554icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 15 ธันวาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 14 พฤศจิกายน 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 13 ตุลาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 12 กันยายน 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 11 สิงหาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 10 กรกฏาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 9 มิถุนายน 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 7 เมษายน 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 6 มีนาคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 4 มกราคม 2553icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 3 ธันวาคม 2552icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2552icon
อ่านต่อ...
จุลสารฉบับที่ื 1 ตุลาคม 2552icon
อ่านต่อ...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
194 ม. 6 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี 18260 โทร. 0-3636-2111